AZLYRICS - Song Lyrics

More than 1.500.000 lyrics From A to Zhttps://lyrics.az/x-que/-/mazirudo.html X-Que - Mazirudo lyrics


(Verse 1)
Hona ndadzoka kubva kubasa
Anonditsvoda pahuma wauya
Akandisuwa anongobeeper
Ongotaura zvaanofeeler
Saka machinda
Musaite nharo
Muchindibvunza mibvunzo yakadaro
Kana ndichienda kumba early zvakadaro
Ndiye mukadzi anondipa mufaro
Nokuti (Chorus)
[Lyrics from: http://www.lyrics.az/x-que/-/mazirudo.html]
Ndiye wacho ane marudo
Mazirudo
Iye wacho ane marudo, marudo
Mazirudo
Iye wacho ane marudo,
Ane mazirudo
Iye wacho ane marudo, (ehe)
Mazirudo (Verse)
Now baby unondipa rudo rwakakodzera
Ndaneta ndadzoka unondimbundira
Wondifeeder nerudo
NdozvimbirwaA B C D E F


G H I J K L


M N O P Q R


S T U V W X


Y Z #


© 2016-2017 AZLYRICS All Rights Reserved. VPS Hosting in Europe and USA provided by www.adelinahost.com.

Our Friends:

https://lyrics.az

AZLYRICS.COM.AZ